google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
top of page
 • Zdjęcie autoraŁukasz Turek, TLT Legal

Wejście w życie nowego prawa zamówień publicznychZ dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) ("Nowe PZP") oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 z późn. zm.) ("Przepisy wprowadzające").


Elektronizacja zamówień publicznych


Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w Nowym PZP jest elektronizacja zamówień publicznych, w szczególności obowiązek udostępniania przez zamawiających dokumentów zamówienia w postaci elektronicznej, prowadzenia komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą oraz obowiązek wykonawców składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału opatrzonych podpisem elektronicznym.


Pozostałe zmiany


Wśród pozostałych zmian, można wskazać następujące:


- zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych, m.in. poprzez:

 • wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,

 • wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań,

 • koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalne publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (dla postępowań poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dla postępowań powyżej progów UE),

 • wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.

- uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:

 • uproszczenie warunków udziału w postępowaniu,

 • ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia,

- uproszczenia proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych poprzez:

 • odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych,

 • uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

- zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia poprzez:

 • określenie zasad kształtowania umów,

 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych,

 • określenie obowiązkowych postanowień umownych,

 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia,

- wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy,


- zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego,


- wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy,


- usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:

 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,

 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO,

- wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na ceku pozasądowe rozwiązywanie sporów.


Przepisy przejściowe - od kiedy stosować Nowe PZP


Bardzo ważną kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest ustalenie do jakich postępowań zastosowanie znajdą przepisy Nowego PZP, a kiedy stosować przepisy dotychczasowe, tj. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) ("PZP z 2004 r.").


Zgodnie z Przepisami wprowadzającymi:


- do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w PZP z 2004 r., wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy PZP z 2004 r.,


- do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w PZP z 2004 r. zawartych:

 • przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

 • po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

stosuje się przepisy PZP z 2004 r.


- do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się na skutek skargi do sądu, o których mowa w PZP z 2004 r., wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy PZP z 2004 r.,


- do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się na skutek skargi do sądu, o których mowa w PZP z 2004 r., wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy Nowego PZP.Comentarios


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się, żeby otrzymywać informacje o najnowszych

wpisach na blogu.

bottom of page