google-site-verification=Zy2c_tKYSzMVbWHmguP-dIsBDPnVoAytVdfY8Wfbpzw
top of page
Łukasz Turek, radca prawy
ŁUKASZ TUREK
Radca prawny

Radca prawny (OIRP Warszawa), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuję się w doradztwie z zakresu projektów infrastrukturalnych, w tym realizowanych w modelu PPP lub umowy koncesji na roboty budowlane i usługi.

Wybrane projekty:

 • doradztwo na rzecz partnera prywatnego (PFR S.A.) w projekcie dotyczącym modernizacji domów studenckich Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 • doradztwo na rzecz koncesjodawcy w postępowaniu dotyczącym wyboru operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Spodek w Katowicach, 

 • doradztwo na rzecz podmiotu publicznego w projekcie budowy i utrzymania dróg publicznych w województwie dolnośląskim,

 • doradztwo na rzecz konsorcjum wykonawców w postępowaniu na wybór operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat (system viaToll),

 • doradztwo na rzecz instytucji wdrażającej programy Infrastruktura i Środowisko oraz Polska Wschodnia w zakresie realizowanych projektów transportowych, głównie kolejowych , w tym opartych na warunkach kontraktowych FIDIC,

 • doradztwo na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w projekcie obejmującym opracowanie wytycznych dotyczących przygotowania projektów PPP, wytycznych dotyczących postępowania przetargowego PPP (przygotowania ofert) oraz wytycznych dotyczących wzorów umów PPP.

Doradzam w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym opracowuję dokumentację przetargową, wspieram wykonawców zarówno na etapie złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak i realizacji umowy, a także reprezentuję zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Wybrane projekty:

 • reprezentowanie przed sądem arbitrażowym oraz sądami powszechnymi jednego z największych na świecie producentów taboru kolejowego w sporze z polskim przewoźnikiem w zakresie roszczeń związanych z dostawą pociągów dużej prędkości,

 • reprezentowanie jednej z największych w Polsce firm budowlanych w sporach z podwykonawcami robót budowlanych,

 • reprezentowanie amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w sporze z Petrolinvest S.A.,

 • reprezentowanie jednego z największych producentów kabli światłowodowych w postępowaniu przed WSA i NSA w sporze z byłym pracownikiem,

 • reprezentowanie zagranicznych zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w ramach swobody świadczenia usług, w sporach z ubezpieczonymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując w latach 2007 - 2019 z międzynarodową kancelarią prawną, w Zespole Postępowań Spornych oraz Arbitrażu, a także Projektów Infrastrukturalnych i PPP.

lukasz.turek@tltlegal.pl
+48 501 348 050
bottom of page